یافته‌های اخیر دانشمندان دانشگاه ایالت اورگان که در آگوست 2018 منتشر شده است، نشان می‌دهد که زمین لرزه‌های با بزرگای 6.5 یا بزرگ‌تر می‌تواند زمین لرزه‌های دیگری با بزرگای 5 یا بزرگتر را موجب شود آن‌هم در جایی درست نقطه‌ی مقابل محل رخداد، در سوی دیگر کره زمین. O’Malley et al,2018 با تجزیه و تحلیل OSU (آنالیزی که داده‌ها را از زون پس لرزهای استخراج می‌کند) داده‌های لرزهای 44 سال (1973 -2016) در 5355 گامه زمانی، مستندات ارزشمندی را فراهم کردند که نشان می‌دهد در سه روز پس از رخداد یک زمین لرزه بزرگ احتمال رخداد زمین‌لرزههای دیگر بیشتر است. هر مورد آزمایشی آنها یک پنجره سه روزه منفرد (Single three-day window) از یک زمین لرزه‌ی بزرگ مقیاس (6.5 یا بزرگتر) است که مشکوک به القای سایر زمین‌لرزههاست و با هر مورد یک گروه کنترل گامه های زمانی 5355 همراه می‌شود که از آن چنین القایی دریافت نمی‌شود. نتایج مطالعه آنها نشان می‌دهد هرچه بزرگای زمین‌لرزه بیشتر باشد، احتمال القای زمین‌لرزه دیگر بیشتر می‌شود. زمین لرزه‌ی القاشده، جایی در محدوده‌ی سی درجه جغرافیایی در نقطه‌ی مقابل زمین‌لرزه اولیه در آن‌سوی کره زمین واقع می‌شود. به‌بیاندیگر، یافته‌های آنها نشان می‌دهد در یک دوره‌ی زمانی سه‌روزه پس از رویداد زمین‌لرزه بزرگ، احتمال رخداد زمین‌لرزه در یک‌فاصله قوسی (arc distance) مشخص در سوی دیگر کره زمین افزایش می‌یابد.

آیا زمین‌‌لرزه بزرگ، گسل‌های سوی دیگر کره زمین را به فعالیت وامی‌دارد؟

دایره کوچک قرمزرنگ محل رویداد اولین زمین‌لرزه و دایره بزرگ قرمزرنگ منطقه تحت تأثیر را در سوی دیگر کره زمین نشان می‌دهد. زمین لرزه‌هایی که در فاصله سه روز پس از رویداد زمین‌لرزه اصلی در محدوده‌ی تحت تأثیر رخ داده‌اند با دایره سبزرنگ مشخص شده اند و به زمین‌لرزه منبع متصل شده‌اند. رویدادهای دومین منبع (روی‌داده در سه روز پس از زمین‌لرزه اول در محدوده‌ی تحت تأثیر) با رنگ آبی مشخص شده‌اند. نقاط سیاه‌رنگ زمین لرزه‌های خارج از محدوده سی درجه و یا زمین لرزه‌های خارج از سه روز را نشان می‌دهد.

a ) تک زمین لرزه بزرگ شیلی را نشان می‌دهد که در تاریخ 27 فوریه 2010 رخ داد. 10 رویداد در منطقه تحت تأثیر آن در فاصله سه روز پس از رویداد منبع رخ‌داده است.

b ) رویداد اول با بزرگای 7.6 در جزیره سلیمان در 4 دسامبر 2014 و رویداد دوم با بزرگای 6.8 است. منطقه‌ی تحت تأثیر به‌صورت مجزا در دوره 5/5 روزه رخ داده است.

d,c ) وقتی منطقه تحت تأثیر دو رویداد همپوشانی دارد، رویدادها در محل تلاقی دو دایره رخ می‌دهند. زمین لرزه‌های با بزرگای 7/7(14 نوامبر 2007) و بزرگای 6.8 در (c) و زمین لرزه‌های با بزرگای 7.6 (2 فوریه 1975) و بزرگای 7.0 در (d) نمایش داده شده است.

f,e ) وقتی رویداد منبع اول، دومین رویداد را آغاز می‌کند، زنجیره زمین لرزه‌ها ادامه پیدا می‌کند.

e ) زمین لرزه 7.6 در نیکاراگوآ (2 سپتامبر 2002) با زمین‌لرزه 6.7 در اندونزی دنبال شد.

f ) زمین لرزه با بزرگای 7/7 در (10 اکتبر 2002) با زمین لرزه 6.9 برزیل دنبال شد.

این مطلب اولین بار در ماهنامه علوم زمین و معدن به قلم نیره صبور منتشر شده است.