خبرگزاری های رسمی کشور اعلام کردند که فسیل یک قطعه چوب در کوه های شمال کشور پیدا شده که ممکن است بقایای کشتی نوح باشد. منبع این خبر روزنامه سان است. این روزنامه یک نشریه عامه پسند است که همان روز خبری در مورد کشف بقایای کشتی نوح در کوهی در عراق دارد! در پاتک امروز صحبت‌های عرفان خسروی را در این مورد بشنوید.