بالاخره فضایی ها چرا میان یا باید بخوان که بیان به زمین؟ پاسخ مهدی صارمی فر را در پاتک مجله علمی بالتازار بشنوید.