یک هواپیمای بدون سرنشین این عکس را از کوهی که بواسطه غبار صبحگاهی در ارتفاعات ایسلند پوشیده شده است، گرفته است. عکاس: JAMES BIAN
یک هواپیمای بدون سرنشین این عکس را از کوهی که بواسطه غبار صبحگاهی در ارتفاعات ایسلند پوشیده شده است، گرفته است. عکاس: JAMES BIAN