سه سال پیش، پس از دیدار نیوهورایزنز با پلوتو در سال ۲۰۱۵، این فضاپیما رشته مانورهای تغییر مسیر را برای رسیدن به این جرم و انجامِ دورترین گذر نسبت به زمین، با گذشتن از فاصله‌ی حدود ۳۵۰۰ کیلومتری آن آغاز کرد. اندازه‌ی خود این دنیای کوچک حدود ۳۰ کیلومتر است. در سال ۲۰۱۷ دانشمندان به کمک تلسکوپ‌های زمینی تغییر نور یک ستاره‌ی دوردست که از پشت اولتیما تولی می‌گذشت را زیر نظر گرفتند. نور ستاره به گونه‌ای خاموش و روشن شد که نشانگر جرمی کشیده با دو لوب بود، یا شاید هم یک دوتاییِ نزدیک به هم -مانند چیزی که در این نگاره‌ی هنری دیده می‌شود. نیوهورایزنز با گذشتن از کنار این جرم، عکس‌های نمای نزدیکی از سطح ناشناخته‌ی آن زیر نور کم‌جان خورشیدِ دوردست خواهد گرفت.

منبع apod.nasa، برگرفته از یک ستاره در هفت آسمان