انعکاس نور طلوع خورشید در شالیزارهای برنج یویانگ کشور چین. عکاس:  CEZARY FILEW
انعکاس نور طلوع خورشید در شالیزارهای برنج یویانگ کشور چین. عکاس: CEZARY FILEW