میرلا کارداشوویچ، غواص آزاد، در حال آموزش دیدن در کرواسی. پس از تمرین‌های فراوان، غواص‌های آزاد می‌توانند تا دقایقی نفس خود را نگه دارند. عکاس:  MARJAN RADOVIC
میرلا کارداشوویچ، غواص آزاد، در حال آموزش دیدن در کرواسی. پس از تمرین‌های فراوان، غواص‌های آزاد می‌توانند تا دقایقی نفس خود را نگه دارند. عکاس: MARJAN RADOVIC