یک خرس کرمود گرسنه بدنبال ماهی در یک رودخانه است. عکاس: DOUGLAS CROFT
یک خرس کرمود گرسنه بدنبال ماهی در یک رودخانه است. عکاس: DOUGLAS CROFT