گروهی از پسر بچه‌ها در ایروین ایالت کالیفرنیای ایالات متحده قبل از بازی فوتبال خود را گرم می‌کنند
گروهی از پسر بچه‌ها در ایروین ایالت کالیفرنیای ایالات متحده قبل از بازی فوتبال خود را گرم می‌کنند