یک مرد که خود را "Tweety" به عکاس معرفی کرد و توضیح داد که 50 سال است از کبوترها در نیویورک مراقبت می‌کند. عکاس:  ADAM SCHLUTER
یک مرد که خود را “Tweety” به عکاس معرفی کرد و توضیح داد که 50 سال است از کبوترها در نیویورک مراقبت می‌کند. عکاس: ADAM SCHLUTER