یک کرگدن راینو جوان با چشمان بسته که بعد از یک سفر طولانی از آفریقا به بوتسوانا منتقل شده تا بتوانند نسل این جانور غول پیکر در حال انقراض را بازسازی کنند. عکاس:  NEIL ALDRIDGE
یک کرگدن راینو جوان با چشمان بسته که بعد از یک سفر طولانی از آفریقا به بوتسوانا منتقل شده تا بتوانند نسل این جانور غول پیکر در حال انقراض را بازسازی کنند. عکاس: NEIL ALDRIDGE