زاغ‌های تاناگر در جنگل‌های بارانی اطلس در برزیل. عکاس: REBECCA FIELD
زاغ‌های تاناگر در جنگل‌های بارانی اطلس در برزیل. عکاس: REBECCA FIELD