جنگ سفیدغازها بر سر غذا در زیر آب. عکاس: SALLY HINTON
جنگ سفیدغازها بر سر غذا در زیر آب. عکاس: SALLY HINTON