گروهی از باستان‌شناسان در حال کار کردن در داخل یک گور 3000 ساله در کوه السلسه مصر. تخمین زده می‌شود که حدود 50 نفر در این گور مدفون هستند و در طول تمام این سال‌ها دست نخورده باقی‌مانده است.
گروهی از باستان‌شناسان در حال کار کردن در داخل یک گور 3000 ساله در کوه السلسه مصر. تخمین زده می‌شود که حدود 50 نفر در این گور مدفون هستند و در طول تمام این سال‌ها دست نخورده باقی‌مانده است.