کوهستان کرکونوشه در شمال جمهوری چک و جنوب غربی لهستان. عکاس: IZABELA & DARIUSZ MITRĘGA
کوهستان کرکونوشه در شمال جمهوری چک و جنوب غربی لهستان. عکاس: IZABELA & DARIUSZ MITRĘGA