در ساحل هون ین ویتنام با پایین رفتن سطح آب در اثر جذر و مد مرجان‌ها رخ‌نمایی می‌کنند. عکاس: THIEN NGUYEN
در ساحل هون ین ویتنام با پایین رفتن سطح آب در اثر جذر و مد مرجان‌ها رخ‌نمایی می‌کنند. عکاس: THIEN NGUYEN