سربازان کره شمالی در منطقه‌ای غیر نظامی بین کره شمالی و کره جنوبی. سربازان به گونه‌ای می‌ایستند که اگر کسی قصد عبور از مرز را داشته باشد دستگیر و اعدام خواهد شد.
سربازان کره شمالی در منطقه‌ای غیر نظامی بین کره شمالی و کره جنوبی. سربازان به گونه‌ای می‌ایستند که اگر کسی قصد عبور از مرز را داشته باشد دستگیر و اعدام خواهد شد.