وقتی پیرمرد ایتالیایی کتابخوان متوجه عکاس می‌شود. عکاس: ALESSANDRO SCARANO
وقتی پیرمرد ایتالیایی کتابخوان متوجه عکاس می‌شود. عکاس: ALESSANDRO SCARANO