وقتی لیتون لام در هنگام غواصی با نهنگ گوژپشتی موجه می‌شود و یک ساعت از زمان غواصی خود را صرف گشتن و بازی کردن با این حیوان می‌کند. به نحوی که در هنگام بازگشت به قایق نهنگ نیز آنها را دنبال می‌کند. عکاس: LEIGHTON LUM
وقتی لیتون لام در هنگام غواصی با نهنگ گوژپشتی موجه می‌شود و یک ساعت از زمان غواصی خود را صرف گشتن و بازی کردن با این حیوان می‌کند. به نحوی که در هنگام بازگشت به قایق نهنگ نیز آنها را دنبال می‌کند. عکاس: LEIGHTON LUM