روز ملی امارات متحده عربی
روز ملی امارات متحده عربی و هواپیماهایی که پرچم این کشور را در آسمان نقش بسته‌اند.