خرس قطبی در انتظار یخ بستن سطح دریا برای رفتن به شکار غذا
خرس قطبی در انتظار یخ بستن سطح دریا برای رفتن به شکار غذا – عکاس: DAVID & SHIELA GLATZ