پل گولدن گیت در دل ابرها، عکاس: ZACH MATTHAI
پل گولدن گیت در دل ابرها، عکاس: ZACH MATTHAI