1. 97 درصد مردم با اینترنت کار مى کنند
 2. بالاترین صندوق ذخیره دولت در جهان را دارد: 884 میلیارد دلار
 3. مردم نروژ چهارمین مردم خوشحال جهان بعد از دانمارك، سوئیس و ایسلند
 4. هر 9 دانش آموز یک معلم دارند
 5. طى 23 سال گذشته، نرخ تورم حدود 2 درصد بوده است
 6. طى 35 سال گذشته، نرخ بیکارى حدود 4 درصد بوده است
 7. با پنج میلیون جمعیت، 345 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلى دارد
 8. طولانى ترین تونل جاده اى جهان را دارد: 24٫5 کیلومتر
 9. کشور براساس قانون اساسى 1814 مدیریت مى شود: 203 سال پیش
 10. 33 درصد کشور جنگل است
 11. ششمین کشور در راحتى کسب وکار در میان 189 کشور
 12. کشور 1145 سال پیش تأسیس شده است
 13. 68 درصد جامعه شاغل است
 14. در دموکراسى، بهداشت، آزادى بیان و کیفیت زندگى، رتبه اول جهانى را دارد
 15. کشور با مجموعه اى از دولت رفاه، نظام سرمایه دارى و سوسیال دموکراسى مدیریت مى شود
 16. 30 درصد نیروى کار توسط دولت به کار گرفته شده است
 17. صنایع نفت، مخابرات، آلومینیوم، توربین هاى آبى و بزرگ ترین بانک، دولتى است
 18. 74.3 درصد مردم عضو کلیساى نروژ هستند
 19. 16.3 درصد جمعیت کشور مهاجر از خاورمیانه یا آفریقا است
 20. روز 17 ماه مه که روز ملى است مردم بهترین لباس خود را مى پوشند به تئاتر، کنسرت و جشن مى روند
 21. با 1412 کشتى، ششمین ناوگان تجارى جهان را دارد
 22. اکثریت با نام کوچک یکدیگر را خطاب مى کنند، بعضا با اسم فامیل. افراد القاب ندارند
 23. تا سال 2025 ،مصرف بنزین براى خودروها به پایان مى رسد
 24. چهارمین کشور در دنیا در تسلط مردم به زبان انگلیسى در خارج از کشورهاى انگلیسى زبان
 25. 8.7 میلیارد دلار سرمایه گذارى مستقیم خارجى
 26. امید به زندگى: مردان 81 ،زنان 84 سال
 27. دولت از بخش کشاورزى به شدت حمایت مى کند
 28. نرخ مالیات افراد 47 درصد. نرخ مالیات شرکت ها: 27 درصد
 29. کارآمدترین و باثبات ترین کشور جهان با بالاترین نرخ عدالت اجتماعى
 30. در شاخص هاى توسعه انسانى طى 15 سال گذشته: رتبه اول یا دوم

این نوشته اولین بار در ماهنامه اقتصاد آسیا منتشر شده است.