پاتک مجله علمی بالتازار به سراغ محمدرضا گلزار و برنامه برنده باش رفته است. دکتر رضا پناهی، پژوهشگر علوم شناختی توضیح می دهد که چرا این سوال کلیشه ای یک غلط رایج است.