این راه خوبی برای رفتن به ماه نیست! آنچه در این تصویر می بینید یک برهم نهی شانسی (اتفاقی) از ماه و یک هواپیماست. رد پَسدمه‌ی هواپیما (ابر-خطی، contrail) به طور معمول سفیدرنگ دیده می‌شود، ولی اینجا انبوه فشرده‌ی هوا در سمت خورشیدِ رو به غروب باعث پراکندگیِ بیشترِ نور آبی شده و سرخی تندی به این ابرخطی داده. آن سوی هواپیما و بسیار دورتر از آن، هلال ماه را می‌بینیم که آن هم اندکی به سرخی گراییده.
این تصویر یک ماه پیش در وله، سوییس گرفته شده. در زمان گرفتن عکس، خورشید تازه پشت افق رفته بود ولی هواپیما و پسدمه‌اش که در بلندای آسمان بودند هنوز غرق در نور خورشید بودند. وربختانه این نمایش بی‌نظیرِ آسمان پس از چند دقیقه پایان یافت. هواپیما از جلوی ماه گذشت و از میدان دید بیرون رفت. ماه غروب کرد. روشنی پسدمه‌ها خاموش شد و اندکی بعد هم به کلی پراکنده شدند.

منبع: apod.nasa، برگردان: یک ستاره در هفت آسمان