کارگرانی که در ارتفاع 120 متری از سطح زمین برای نصب نمایشگر LED کار می‌کنند. عکاس: TRAN TUAN VIET
کارگرانی که در ارتفاع 120 متری از سطح زمین برای نصب نمایشگر LED کار می‌کنند. عکاس: TRAN TUAN VIET