کشتی بر روی دریا و دریانورد در حال تمیز کردن عرشه کشتی. عکاس: ZAY YAR LIN
کشتی بر روی دریا و دریانورد در حال تمیز کردن عرشه کشتی. عکاس: ZAY YAR LIN