جیسون موموآ که امروز از ستاره های هالیوود محسوب می شود از روزگاری می گوید که مشهور نبود و با افراد معروف مواجه می شد.

جیسون موموآ بازیگر نقش آکوامن با حضور در تاک شوی «جیمی کیمل لایو!» مقابل دوست و همکارش آنتونی اندرسون قرار گرفت و درباره اولین مواجهه اش با ستاره های سینما قبل از اینکه خودش به شهرت برسد، صحبت کرد.

اندرسون در ابتدای این گفتگو از موموآ پرسید درباره اولین ورودش به دنیای ستاره ها خاطرات بامزه ای دارد که تعریف کند و موموآ تاکید کرد: خاطره که زیاد است ولی نمی توان همه آنها را بازگو کرد!

البته او دو روایت بامزه داشت که آنها را اینگونه بیان کرد: یک بار به رستورانی رفتم در آنجا لیام نیسون را دیدم؛ بازیگری که واقعا طرفدار او و فیلم «راب روی» هستم. من قبل از آن فردی به این شهرت را از نزدیک ندیده بودم و به همین دلیل به او خیره شده بودم و لبخند می زدم. این کار من او را معذب کرد تا جایی که صندلی اش را عوض کرد و به چند میز بالاتر رفت.

قصه دوم موموآ مربوط به دیدن آل پاچینو بود. موموآ تعریف کرد: من و دوستم در خیابان مل رز بودیم که ناگهان در قاب یک پنجره آل پاچینو را دیدیم و من به دوستم گفتم این مطمئنا آل پاچینو است. من در جای خود میخکوب شده بودم و به مدت نیم ساعت زیر آن پنجره قدم زدم و به او نگاه کردم و او هم به من لبخند زد.

منبع