: قهرمان فرهادی در جشنواره کن به نمایش درآمد. ‌سالن پر از تماشاگران بود که در پایان آن را تشویق کردند.

رحیم از زندان موقتا آزاد شده و مستقیم پیش یکی از اقوام نزدیک خود می‌رود که درحال بازسازی بخشی از آثار قدیمی تخت جمشید است، کمی طول می‌کشد تا تماشاگر به شکل قطره چکانی اطلاعاتی به دست آورد اما از دقیقه ۲۵ به بعد سرنخ واضح تری فیلمساز به دست او می‌دهد، داستانی طولانی و گاه کشدار شروع می‌شود، تا فیلمساز با ریزه کاری هایی در سناریو، بیشتر تماشاگرش را در جریان قرار دهد. گویی فیلمساز همواره تشویش این را دارد که تماشاگر متوجه روابط و ماجرا نشود، دائما اطلاعات کمتر هوشمندانه در اختیار تماشاگرش قرار می‌دهد.

نمایش فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی ساعت ۳ ونیم بعدازظهر آغاز شد. بسیاری از عوامل فیلم از جمله بازیگران و خانم هایده صفی یاری تدوینگر درذفرش قرمز حضور داشتند. فیلم فیلمبردار ی خوب و بازی های قابل قبول ارائه داده است و در پایان نمایش اول این فیلم تماشاگران بسیار از فیلم استقبال کردند، این فیلم همچنان از پیچش های سناریو نویسی جذابی برخوردار است. اما حیف که کمی کشدار، و پرحرف است و بیش از حد کارگردان ‌و سناریست مایل بوده اطلاعات به تماشاگر بدهند و کمی فیلم کشدار جلوه می‌کند و چه حیف! اما درمجموع از دو فیلم قبلی آقای اصغر فرهادی موفق تر عمل کرده وقابل لمس تر است. حال باید از فردا منتظر نظرات منتقدین اروپایی وغیره باشیم.

منبع