پرسه‌زنی نهنگ گوژپشت مادر به همراه فرزندش در کنار ساحل گرین‌لند. اینجا منطقه‌ای محافظت شده برای نهنگ‌های گوژپشت است که تابستان‌ها در آب های قطب شمال دیده می‌شوند.
پرسه‌زنی نهنگ گوژپشت مادر به همراه فرزندش در کنار ساحل گرین‌لند. اینجا منطقه‌ای محافظت شده برای نهنگ‌های گوژپشت است که تابستان‌ها در آب های قطب شمال دیده می‌شوند.